Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

การประกันตัวผู้ต้องหา

การประกันตัวผู้ต้องหา( ชั้นพนักงานสอบสวน )

เขียนโดย คุณกฤช ชูพุทธกาล บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-17176

 

การขอประกันตัวผู้ต้องหาในชั้นพนักงานสอบสวนนั้นสามารถใช้เงินสด หลักทรัพย์ หรือบุคคลผู้มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดในการขอประกันตัวก็ได้ โดยมีรายละเอียดคร่าวๆดังนี้

หลักทรัพย์ที่ใช้ประกัน

1.เงินสดธนบัตรของรัฐบาลไทย

2.โฉนดที่ดินซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาสูงไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาประกัน

3.หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก. ซึ่งเจ้าพนักงานที่ดินได้ประเมินราคาแล้ว หรือ พนักงานสอบสวนเชื่อว่าที่ดินมีราคาสูงไม่น้อยกว่าสองเท่าของจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาประกัน

4.พันธบัตรของรัฐบาลไทย

5.สลากออมสินและสมุดฝากเงินประเภทประจำ

6.ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารได้รับรองตลอดไปแล้ว

7.เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง

หลักฐานประกอบ

1.กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอประกันเป็นผู้ที่จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายแล้ว ต้องให้สามีหรือภรรยาที่เป็นคู่สมรสมีหนังสือรับรองอนุญาตให้ทำสัญญาประกันได้

2.กรณีที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในทรัพย์สินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน ต้องให้เจ้าของร่วมมีหนังสือยินยอมด้วย

3.ควรนำบัตรประจำตัีวที่ทางราชการออกให้มาด้วย

วิธียื่นขอประกัน

1.ให้ผู้ที่จะมาขอประกันตัวผู้ต้องหาพบ และยื่นคำร้องต่อพนักงานสอบสวนที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของคดีหรือไม่ก็ตาม

2.เมื่อพนักงานสอบสวนรับคำร้องแล้วให้ขอหลักฐานการรับสัญญาประกันซึ่งต้องลงเวลารับคำร้องไว้ด้วย

3.เจ้าพนักงานจะพิจารณาแจ้งผลการสั่งคำร้องให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่เวลาที่รับคำร้อง

4.หากไม่ได้รับความสะดวกหรือล่าช้า ให้รีบแจ้งต่อสารวัตรคนใดคนหนึ่งทราบทันที

ส่วนหลักการขอประกันตัวจำเลยในชั้นศาล(ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว)จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันดังกล่าวมาข้างต้นแต่จะมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป เช่น จำนวนวงเงินประกันที่เพิ่มมากขึ้น และการยื่นหลักฐานเอกสาร คำร้องต่างๆ จะมีรายละเอียดมากกว่า ซึ่งต้องอาศัยผู้ที่ทำงานด้านการประกันตัวหรือ ผู้ประกอบอาชีพทนายความ เป็นผู้ดำเนินการให้ท่านจะได้รับประโยชน์และความสะดวกมากกว่า

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520