Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

ความผิดเกี่ยวกับการมีและการพกพาอาวุธปืน

ความผิดเกี่ยวกับการมีและการพกพาอาวุธปืน

เขียนโดย คุณนภัส  มงคลภัทรสุข  บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร 02-1717617

 

 

                ความผิดเกี่ยวกับการมีและการพกพาอาวุธปืน

                การที่บุคคลจะมีหรือครอบครองอาวุธปืนนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนเสียก่อน ซึ่งบางท่านอาจเข้าใจว่าเมื่อขออนุญาตมีอาวุธปืนแล้วก็น่าที่จะพกพาหรือนำไปใช้ได้แล้ว แต่ตามกฎหมายนั้น หากบุคคลที่มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายต้องการที่จะพกพาอาวุธปืนนั้นไปในที่ต่างๆก็จะต้องได้รับการอนุญาตในการพาอาวุธปืนด้วยอีกส่วนหนึ่งจึงจะชอบด้วยกฎหมาย โดยการกำหนดคำนิยาม ฐานความผิด รวมถึงโทษที่จะได้รับในกรณีที่การมีหรือการพานั้นไม่ได้รับอนุญาตจะอยู่ในพระราชบัญญัติที่ชื่อว่า พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490

                ในส่วนของความผิดฐานมี อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองนั้น ตามมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติดังกล่าวระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และส่วนของโทษนั้นจะระบุไว้ในมาตรา 72 ความว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท...

                ตามบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าว เราจึงต้องพิจารณาก่อนว่า คำว่า มีในที่นี้คืออะไร ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ให้คำนิยามเอาไว้ว่าหมายถึงทั้งการมีกรรมสิทธิ์คือมีลักษณะเป็นเจ้าของ ไม่ว่าจะให้ใครยึดถือไว้แทน และรวมถึงการมีไว้ในครอบครองด้วย ซึ่งการครอบครองนี้จะรวมทั้งการที่ขโมยอาวุธปืนมาและการรับอาวุธปืนไว้เพื่อประกันการชำระหนี้ กรณีข้างต้นนี้ต้องเป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตก่อนจึงจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงการยึดถือไว้แทนผู้อื่นหรือการรับฝากเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ

                ส่วนความผิดฐานพา อาวุธปืนติดตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีระบุไว้ในมาตรา 8 ทวิ ของพระราชบัญญัติอาวุธปืน พ.ศ. 2490 แยกไว้ต่างหาก ซึ่งระบุว่า ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว...และ ระบุในส่วนของโทษไว้ในมาตรา 72 ทวิว่า ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

                 การพาอาวุธปืนติดตัวตามกฎหมายนี้ก็คือ การนำอาวุธปืนติดตัวไป ถึงแม้จะไม่ติดอยู่กับตัว แต่สามารถหยิบฉวยได้ง่ายก็ถือว่าเป็นความผิด เช่นการนำมาเก็บไว้ในรถ หรือกระเป๋า และแม้ว่าจะเป็นการพาอาวุธปืนที่ไม่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงที่พร้อมจะใช้ยิงได้ หรือรวมถึงอาวุธปืนที่ใช้ยิงไม่ได้ หรือมีอานุภาพไม่ร้ายแรงก็ตามก็ยังคงเป็นความผิดอยู่ เนื่องจากการที่พาอาวุธปืนติดตัวไปนั้นกฎหมายถือว่าครบองค์ประกอบของความผิดที่จะสามารถลงโทษตามกฎหมายได้แล้ว

            จะเห็นได้ว่าความผิดในส่วนของการมีและการพกพาอาวุธปืนนั้นจะแยกกันอย่างชัดเจน ทั้งในส่วนองค์ประกอบความผิดและส่วนของโทษที่จะได้รับ หากใครสนใจหรือมีความจำเป็นที่จะต้องมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง ก็จำเป็นที่จะต้องทราบข้อกฎหมายทั้งสองส่วน และควรที่จะทำการขออนุญาตทั้งในส่วนของการมีและในส่วนของการพกพาให้ถูกต้องเพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคตว่าการมีหรือพกพาอาวุธปืนของตนจะเป็นการผิดกฎหมาย

                                                                    

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520