Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
 • High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  High Customer Satisfaction with High Integrity & Quality of Services

  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยบริการที่ซื่อสัตย์และคุณภาพเป็นเลิศ

 • Corporate & Commercial Advisory Services

  Corporate & Commercial Advisory Services

  บริการที่ปรึกษาสำหรับองค์กรและการพาณิชย์

 • IT-Enabled case/matter management process

  IT-Enabled case/matter management process

  ระบบการทำงานที่ทันสมัย โดยการนำเอาระบบ IT มาช่วยบริหารคดี

 • Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  Executive Legal Advisor or Personal Legal Advisor

  ที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวสำหรับผู้บริหาร หรือที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัว

 • Business Consulting & Educational Services

  Business Consulting & Educational Services

  บริการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และ การฝึกอบรมสัมนา

 • More than 20 alliances across the globe

  More than 20 alliances across the globe

  การมีพันธมิตรที่พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ประเทศ

อยากจ้างพี่เลี้ยงเด็กเป็นชาวฟิลิปปินส์จะต้องขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานอย่างไร

บทความโดย ที่ปรึกษากฎหมายคุณอัจจนา ปราณี – บริษัทเอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Tel: 02 1717617, 091 569 5655, LINE ID: eltcorp)        

            ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะมาเป็นแรงงานตามโรงงาน แรงงานกรรมกร แรงงานแม่บ้านตามที่พักอาศัย โดยส่วนใหญ่เราก็จะพบว่าเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นพม่า ลาว กัมพูชา แต่มาระยะหลังแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแต่จะเข้ามาเพื่อรับจ้างเลี้ยงเด็กเนื่องจากคนฟิลิปปินส์เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและบิดามารดาเด็กหลายๆคนต้องการให้บุตรของตนเองสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี คำถามที่เกิดขึ้นคือแล้วถ้าเราต้องการจ้างพี่เลี้ยงเด็กชาวฟิลิปปินส์ต้องของวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) อย่างไร

ทำไมต้องพี่เลี้ยงเด็ก(Tutor) ชาวฟิลิปปินส์

ในยุค AEC อย่างนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่า  ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน  การเรียนและการทำงาน  การอ่านและการเขียน (Reading and Writing) อาจยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่ากับการฟังและการพูด (listening and speaking)  ซึ่งการฝึกฝนตั้งแต่เล็กๆจะเป็นการปูพื้นฐานให้เด็กสามารถที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีในอนาคต  ปัจจุบันพ่อแม่จำนวนมากจึงเทคะแนนนิยมหันมาจ้างพี่เลี้ยงเด็ก(Tutor)ชาวฟิลิปปินส์มากขึ้น  โดยที่เด็กก็จะคุ้นเคยกับการฟังและพูดภาษาอังกฤษไปโดยปริยาย  ด้วยเหตุผลที่ว่าค่าจ้างที่ไม่แพงมาก  นอกจากนั้นพี่เลี้ยงเด็ก(Tutor)ชาวฟิลิปปินส์มักที่จะมีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่ดี    ทั้งยังผ่านการอบรมทำให้สามารถถดูแลเด็กได้อย่างดีเป็นระบบระเบียบอีกด้วย

อยากจ้างพี่เลี้ยงเด็ก(Tutor) ชาวฟิลิปปินส์แบบถูกกฎหมาย ปัญหาคืออะไร

             ชาวฟิลิปปินส์ส่วนมากที่ต้องเข้ามาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก(Tutor)  มักเข้ามาในประเทศไทยโดยถือวีซ่านักท่องเที่ยว(tourist)  ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวีซ่าสำหรับเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนเท่านั้น  แต่หากต้องการทำงาน  ต้องขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว  โดยได้รับอนุญาตให้เข้าให้เข้าเมืองโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง  พ.ศ. 2522  และได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (วีซ่า Non-Immigrant-B)  เสียก่อน โดยสามารถติดต่อที่สำนักตรวจคนเข้าเมือง  เมื่อลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ได้รับวีซ่า Non-Immigrant-B  แล้วให้ติดต่อคำยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน(Work permit) ณ สำนักงานของกรมการจัดหางานที่สถานที่ประกอบการของนายจ้างตั้งอยู่  เช่น  ถ้านายจ้างอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ติดต่อที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว  แต่ถ้านายจ้างอยู่ต่างจังหวัดให้ติดต่อสำนักจัดหางานของจังหวัดนั้นๆ 

            เนื่องจากเนื่องจากประเทศไทยและฟิลิปปินส์ยังไม่มีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) จึงทำให้การจ้างแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ต้องใช้หลักเกณฑ์การจ้างแรงงานต่างด้าวทั่วไปซึ่งต้องเป็นการจ้างโดยนิติบุคคลซึ่งต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.      นิติบุคคลไทยมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาทต่อต่างด้าว 1 คน

2.      มีคนสัญชาติไทยทำงานในนิติบุคคลดังกล่าว 4 คนต่อคนต่างด้าว 1 คน

3.      เงินเดือนขั้นต่ำสำหรับแรงงานจากประเทศฟิลิปปินส์ คือ 35,000 บาทต่อเดือน

ดังนั้นในการจัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้คนฟิลิปปินส์นั้นหากครอบครัวไหนต้องการจ้างเป็น Tutor สำหรับบุตรก็ต้องเป็นการจ้างผ่านนิติบุคคลที่เข้าหลักเกณฑ์ข้างต้นเพื่อที่จะสามารถยื่นเรื่องขอใบอนุญาตเข้าเมืองและใบอนุญาตทำงานได้นะคะ

ทั้งนี้ลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์และนายจ้างคนไทยสามารถมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจคนไทยดำเนินการยื่นคำขอแทนได้  แต่เมื่อลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงานได้แล้ว  ลูกจ้างชาวฟิลิปปินส์ ก็จำเป็นต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่และรับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเอง 

ในทางกลับกันหากชาวฟิลิปปินส์ต้องการเข้ามาเป็นแรงงานกรรมกรและคนรับใช้ในบ้านซึ่งอยู่ใน 39 อาชีพต้องห้ามสำหรับแรงงานต่างด้าว ตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดในอาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522   ดังนั้นชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวในประเทศไทยได้  เนื่องจากประเทศไทยและฟิลิปปินส์ยังไม่มีข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)  ซึ่งแตกต่างจากแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า ลาวและกัมพูชา ซึ่งทั้ง 3 ประเทศมี MOU กับประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย  : ในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558 ทางกระทรวงแรงงานได้ร่วมหารือกับนางจอสลิน เอส บาทูน - การ์เซีย เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชาวฟิลิปปินส์นอกเหนือจากแรงงาน3สัญชาติ โดยได้ข้อสรุปว่าประเทศไทยต้องคำนึงถึงความมั่นคงและขณะนี้เองจำเป็นต้องจัดระเบียบแรงงาน 3 สัญชาติให้เรียบร้อยเสียก่อน แล้วจึงค่อยขยายโอกาสในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวชาวฟิลิปปินส์หรือแรงงานสัญชาติอื่นๆ เพื่อเปิดประตูสู่ AEC ต่อไป

สนใจสอบถามเรื่องการจัดทำวีซ่า (VISA) หรือ Work Permit สำหรับแรงงานต่างด้าวทุกประเภท ติตต่อสอบถามได้ที่บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด  Tel: 02 1717617, 091 569 5655, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. LINE ID: eltcorp

 

 

Location

Hot line

Tel : +662 171 7617

Fax: +662 171 7615

 36/65 RK Biz Center, Motorway Road, Klongsongtonnoon, Lad Krabang, Bangkok 10520