Print this page

การเขียนข้อความไว้หลังเช็คที่ส่งมอบให้เจ้าหนี้และเขียนคำว่า “เพื่อชำระหนี้กู้ยืม” และลงลายมือชื่อผู้กู้ เป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่

การเขียนข้อความไว้หลังเช็คที่ส่งมอบให้เจ้าหนี้และเขียนคำว่า “เพื่อชำระหนี้กู้ยืม” และลงลายมือชื่อผู้กู้ เป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่

คำถามน่าสนใจ – ถ้าผู้ยืมเงินทำการชำระเงินกู้ยืมและได้มีการเขียนข้อความไว้หลังเช็คว่า “ใช้สำหรับชำระหนี้เงินกู้ แล้วลงลายมือชื่อผู้ยืมเงิน” แล้วส่งมอบเช็คให้กับผู้ให้กู้ยืมเงิน โดยที่ผู้ให้กู้และผู้กู้มิได้มีการทำหลักฐานเป็นหนังสือสำหรับการกู้ยืมเงินดังกล่าวเลย มีแต่เพียงข้อความที่เขียนไว้หลังเช็คเพียงเท่านี้ จึงมีคำถามว่าถ้าเป็นเช่นนี้จะถือว่าข้อความหลังเช็คดังกล่าวเป็นหลักฐานในการกู้ยืมได้หรือไม่

ตอบคำถาม – จากแนวคำพิพากษาศาลฎีกาล่าสุดเลขที่ 7050/2557ได้ตัดสินในคดีดังกล่าวโดยมีใจความสำคัญในเรื่องของการตัดสินเกี่ยวกับการเขียนข้อความดังกล่าวลงในเช็คไว้ดังนี้

จำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสี่ ฉบับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ที่จำเลยที่ 2 กู้ยืมเงินไปจากนายฟลุ๊คลี่หรือ ฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู) โดยไม่มีการทำสัญญากู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐาน โจทก์ คงมีแต่พยานหลักฐานที่เป็นข้อความที่จำเลยที่ 2 เขียนว่าเพื่อชำระ หนี้เงินกู้ไว้ด้านหลังเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับ และจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อ ไว้เท่านั้น ซึ่งลำพังพยานหลักฐานดังกล่าวรับฟังได้เพียงว่า จำเลยที่ 2 ได้นำเช็คพิพาททั้งสี่ฉบับมาชำระหนี้เงินกู้เท่านั้น หาได้มีความหมายว่า จำเลยที่ 2 ได้กู้ยืมเงินนายฟลุ๊คลี่หรือฟลุ๊ค (เฉี่ยวฝู หู๗ จึงถือไม่ได้ว่า เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 เท่ากับมูลหนี้แห่งการกู้ยืมเงินที่โจทก์อ้างว่าได้ออกเช็ค พิพาททั้งสี่ฉบับเพื่อชำระหนี้นั้นมิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือ ชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จึงเป็นมูลหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ตาม กฎหมาย ไม่ครอบองค์ประกอบเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลล่างทั้งสองเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่มีมูลและพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น”

 

          โดยสรุปแล้วศาลได้วินิจฉัยว่าการที่เขียนเพียงข้อความว่า “เพื่อชำระหนี้เงินกู้” ไว้ด้านหลังเช็คและลงลายมือชื่อนั้นไม่เป็นการเพียงพอว่าจำเลยที่ 2 ได้มีการกู้ยืมเงินไปจากโจทก์และโจทก์กับจำเลยก็ไม่ได้มีหลักฐานอื่นที่เป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้กู้ยืมไว้เลย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง ดังนั้นเพื่อความมั่นใจและแน่ใจขอแนะนำให้ทำเป็นการเอกสารการกู้ยืมเงินและให้ผู้ที่กู้ยืมเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทลงลายมือชื่อไว้ด้วย